مرور برچسب

ترخیص از گمرک

افزایش زیرپوستی مبادی واردات پارچه!

جامه پوش: به فاصله حدود دو ماه از اعلام اولیه گمرک‌های تخصصی ترخیص پارچه که با دستور دادستانی انجام شده بود،‌ گمرک ایران‌، تعداد آنها را بار دیگر افزایش داده است؛ به هر حال با توجه به شرایط حساس واردات پارچه در زمان ممنوعیت،‌ نحوه عملکرد…