مرور برچسب

بهره بانکی،

بی‌تدبیری‌ دولت گذشته، خروج صنعت نساجی از دور رقابت جهانی

جامه پوش: صنعت نساجی در میان نیازهای اساسی اقتصادی در درجه سوم اهمیت پس از موادغذایی و مسکن قرار دارد و 4 درصد ارزش افزوده صنعتی و 10 درصد از کل صادرات صنعت کشور را شامل می‌شود. به‌صورتی که برآوردها نشان می‌دهد در حال حاضر 18 درصد اشتغال در…