مرور برچسب

بالرین‌

ناصرالدین شاه عامل تغییر لباس ایرانیان

جامه پوش: قدمت پوشاک به اندازه طول حیات بشری است و از تنوع زیادی برخوردار است. پوشاک علاوه بر ارتباط با ویژگی‌های فردی، با وضعیت جامعه و امور سیاسی، فرهنگی و… آن مرتبط است و از آن تاثیر می‌پذیرد. آتوسا رسولی و فریبا آلادینی در کتاب…