مرور برچسب

انواع دوخت

مکانسیم چرخ های خیاطی را بشناسیم

جامه پوش: از مکانیسم تغذیه چرخ خیاطی برای انتقال پارچه های کوک زده شده از یک موقعیت دوخت به موقعیت بعدی استفاده می شود. این بخش یکی از مهمترین قسمت های چرخ های خیاطی محسوب می شود. عملکرد مکانیسم تغذیه چرخ خیاطی موارد زیر جزء عملکردهای…