مرور برچسب

انرژی اتمی

کمک فناوری هسته ای به صنعت نساجی پاکستان

جامه پوش: آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)، با مشارکت سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، با کارشناسان محلی در پاکستان برای توسعه و معرفی گونه های جدید پنبه که انعطاف پذیرتر و سازگارتر با شرایط محیطی جدید هستند همکاری می کند. گونه…