مرور برچسب

الیاف پتروشیمی

توسعه منسوجات ساخته شده از میکروب ها

جامه پوش: شرکت استارتاپی Modern Synthesis که در زمینه تولید زیست ماده ها فعالیت می کند و در بریتانیا قرار دارد؛ حدود 4.1 میلیون دلار سرمایه اولیه را جذب کرده است. قرار است این بودجه صرف سرعت بخشیدن به روند توسعه پلتفرم نساجی ثبت شده این…