مرور برچسب

الیاف نشاسته ای

الیاف نشاسته ای قوی تر از ابریشم عنکبوت

جامه پوش: مهندسان دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، پروتئین های ترکیبی نشاسته ای تولید کرده و آنها را به الیافی تبدیل نموده اند که از ابریشم های عنکبوت معمولی محکم تر و سخت تر هستند. ابریشم مصنوعی که الیاف "نشاسته ای پلیمری" نامیده می شوند،…