مرور برچسب

الگوی کاغذ

تعریف و انواع الگوها در صنعت پوشاک

جامه پوش: الگو نوعی کاغذ است که براساس اجزای هر سبک خاص لباس ساخته می شود. الگوسازی یکی از مهمترین بخش های صنعت پوشاک به شمار می آید که انواع مختلفی از آن وجود دارد. به طور کلی در بخش پوشاک آماده از دو نوع الگوی زیر استفاده می شود:…