مرور برچسب

افسردگی

لزوم توجه به هنرهای سنتی ایران

جامه پوش: هنرهای دستی و سنتی با دارا بودن ریشه‌های عمیق در باورها، عادات، آداب ‌و همچنین رسوم مردمان مناطق مختلف کشور، دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه ارتقاء فرهنگ بومی و محلی بوده و نقش بسزایی در بازنمایی تمدن غنی کشورمان ایفا می‌کند.…