مرور برچسب

ارگونومی

تأملی بر جایگاه ارگونومی در مد و لباس

جامه پوش: کاوش در حوزه‌هایی همچون نساجی و پوشاک و پیوند آن با موضوعاتی مانند ارگونومی، مدت‌هاست به یکی از شاخه‌های اصلی مطالعاتی در عرصه جهانی فشن تبدیل‌شده چراکه همزیستی میان محصول و وظایفی که برای آن در نظر گرفته‌شده و همچنین ایجاد تناسب…