مرور برچسب

آسترلائی

فیوزینگ و کاربرد آن در صنعت پوشاک

جامه پوش: فرآیند فیوزینگ نوعی روش جایگزین اتصال پارچه ها به هم است که به صورت گسترده در اتصال آسترلائی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر تولید پوشاک بدون فرآیند فیوزینگ قابل تصور نیست. انواع فیوزینگ در لباس ها از سه نوع فرآیند…