نحوه تنظیم لیست بازرسی پوشاک

جامه پوش: هر لباسی با در نظر گرفتن برخی پارامترهای مهم در صنعت نساجی باید بازرسی شود. در غیر این صورت ممکن است نقایص مختلفی در لباس ها به وجود بیایند که قطعاً بر رد آنها توسط خریدار تاثیر خواهند گذاشت. به دلیل اهمیت این موضوع، در ذیل نحوه تهیه لیست بازرسی یک پیراهن (بازرسی پوشاک) را در صنعت پوشاک مطرح نماییم.

لیست بازرسی پوشاک در صنعت نساجی

شماره محل بازرسی دلیل بازرسی
۱ یقه داشتن طول یکسان در هر دو طرف یقه با خطای ۴/۱±؛ مطابقت داشتن طرح های شطرنجی و راه راه دو طرف یقه؛ دوخت مناسب؛ پارگی دوخت؛ قرارگیری یقه در حالت صاف و ایستاده.
۲ سایز بازرسی اندازه قسمت های مختلف پیراهن باید متناسب با برچسب سایز روی لباس باشد.
۳ دکمه و سوراخ دکمه دوخت دقیق و داشتن فواصل یکسان؛ عدم جمع شدگی درز دکمه ها؛ شکستگی یا خرابی دکمه ها؛ مطابقت دوخت دکمه ها و جا دکمه ها با الگو با در نظر گرفتن خطای ۸/۱±.
۴ جیب قرارگیری قسمت بالای جیب در حالت افقی؛ عدم چروکیدگی درز جیب ها یا ظاهر آنها؛ ناقص بودن دوخت جیب ها؛ محکم شدن دو گوشه بالای جیب ها با دوخت چپ و راست؛ مطابقت با الگو با در نظر گرفتن خطای ۸/۱±.
۵ سجاف ظاهر مناسب دوخت یا عدم چروکیدگی درز؛ حاشیه های لباس بدون جا افتادگی دوخت؛ دوخت مناسب از حاشیه های لباس.
۶ سرشانه و شانه دوخت صحیح و قرارگیری در فواصل مناسب؛ بررسی ظاهر کوک ها و عدم چروکیدگی درز؛ دوخت بدون جا افتادگی.
۷ درزهای کناری مطابقت مناسب طرح های چهارخانه و راه راه لباس یا حاشیه های الگو در دو طرف درزهای کناری با هم؛بررسی ظاهر درزها؛کوک های ناقص؛لبه های لباس.
۸ سرآستین ها مطابقت خطوط راه راه و چهارخانه با حاشیه های سر آستین ها؛ بررسی طرح های الگو با در نظر گرفتن خطای ۸/۱±؛ نقایص دوخت ها و کوک ها.
۹ ظاهر کلی لباس عدم نخ کشی لبه های لباس؛ لکه های روغن یا هر گونه آلودگی، تغییر سایه رنگ لباس و معایب پارچه.
ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید