لیست نقص های دیده شده در خیاطی

جامه پوش: خیاطی فرآیند اتصال دو قسمت پارچه با استفاده از کوک هایی است که با سوزن و نخ ساخته می شوند. خیاطی یکی از مراحل اصلی روند تولید پوشاک است. در ضمن بخش خیاطی، مهمترین قسمت صنعت پوشاک آماده محسوب می شود. انواع مختلف نقایص یا عیوب در بخش خیاطی به وجود می آیند که باید در راستای حفظ کیفیت لباس های تولیدی کاهش یابند.

انواع نقایص موجود در بخش خیاطی
موارد زیر نقایصی هستند که باید به منظور دوخت لباس های بدون نقص، شناسایی شده و حذف گردند:

نقایص دوخت

 • آسیب دیدگی سوزن: مثلا ممکن است نخ از پارچه کشیده شده و یا سوراخ بزرگی روی پارچه به وجود آید.
 • رد شدن (جا ماندن) کوک
 • کشیده شدن نخ
 • جمع شدگی درز
 • تراکم نامناسب دوخت
 • کوک یا دوخت ناهموار
 • دوخت نامنظم
 • کوک معیوب
 • وجود لکه یا لکه روغن

نقایص درز

 • عرض غیر یکنواخت
 • خط درز ناهموار
 • درز حاوی کوک چپ و راست محکم نشده
 • به هم پیچیدن درز
 • عدم تطابق طرح های چهار خانه یا راه راه پارچه در دو طرف درز
 • منطبق نشدن درز
 • اشتباه متصل شدن پارچه ها یا مواد دیگر به درز
 • دوخته شدن درز بدون توجه به انطباق رو یا پشت پارچه
 • استفاده از نوع کوک اشتباه برای دوخت درز
 • عدم تطابق رنگ پارچه با رنگ نخ دوخت

در همین رابطه بخوانید:

نقایص مونتاژ

 • ناقص بودن اجزای آماده شده لباس از نظر سایز و شکل
 • صحیح نبودن سایز لباس ها
 • استفاده از برچسب های اشتباه
 • گم شدن برخی از اجزای لباس یا طرح های از پیش تعیین شده آن
 • تنظیم و ترازبندی نادرست اجزای لباس مانند دکمه ها، گیره ها و غیره، و قرار نداشتن آنها سر جای خودشان
 • قرارگیری نادرست آسترلائی و یا چین خوردن آن در حین چسباندن به پارچه
 • خیلی شل یا خیلی محکم بودن آسترلائی
 • تا خوردن برخی اجزای لباس که باعث ایجاد ظاهر نامناسب در لباس می گردد
 • تغییر سایه رنگ لباس
 • دوخته شدن اجزای پارچه ای لباس در جهت های اشتباهی
 • تطابق نادرست تزئینات در لباس ها

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید