فرآیند جین شویی یک هنر است

جامه پوش: جین شویی یک فرآیند پرداخت هنری به حساب می آید که هدف از آن افزایش جذابیت و استحکام پارچه های جین یا دنیم است.

با جین شویی می توان جلوه های مختلفی را بر روی لباس های دنیم به وجود آورد؛ مانند کمرنگ شدگی بدون وصله کاری، جمع شدن درزها، کرک زدایی، چین خوردگی، پرزداری و غیره. فرآیند جین شویی از یک رویه کاری تبعیت می کند که به واسطه آن می توان به تمامی تاثیرات مورد نظر دست پیدا کرد. با توجه به اهمیت این فرآیند در روند شستشوی پوشاک، در این مقاله به جریان کاری فرآیند جین شویی می پردازیم.

فلوچارت فرآیند جین شویی

دریافت لباس ها

فرآیند خشک

ارسال به بخش فرآیند مرطوب

بارگیری لباس ها در ماشین لباسشویی

آهارگیری

اعمال آنزیم

سفید کردن (در صورت نیاز)

خنثی سازی

چلاندن

خشک کردن

اسپری P.P

خنثی سازی

رنگرزی جزئی

نرم کردن

چلاندن

خشک کردن

سه بعدی

پخت

بررسی Q.C

تحویل

در جدول زیر تمام مراحل فوق را توضیح خواهیم داد:

 

شماره فرآیند رویه کاری
۱ دریافت لباس ها در نخستین مرحله، لباس های جین از بخش خیاطی گرفته می شوند.
۲ فرآیند خشک چنانچه لباس ها به هر نوعی از فرآیند خشک (شن دستی، ریش ریش کردن، لوله کردن و غیره) احتیاج داشتند، به بخش فرآیند خشک ارسال می گردند.
۳ ارسال به بخش فرآیند مرطوب پس از اینکه روال کاری فرآیند خشک به پایان رسید، لباس ها در این مرحله به بخش فرآیند مرطوب فرستاده می شوند.
۴ بارگیری لباس ها در ماشین لباسشویی لباس ها به منظور تکمیل روند شستشو و براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار در ماشین لباسشویی بارگیری می شوند.
۵ آهارگیری فرآیند آهارگیری با استفاده از یک ماده شیمیایی ضد آهار انجام می شود تا مواد آهار از روی لباس ها پاک گردند.
۶ اعمال آنزیم فرآیند شستشوی آنزیمی براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار و با استفاده از آنزیم های شیمیایی (اسیدی یا خنثی) انجام می گیرد.
۷ سفید کردن (در صورت نیاز) در این مرحله چنانچه براساس دستورالعمل شستشو به منظور مطابقت ته رنگ لباس با رنگ مورد نظر نیاز به سفید کردن باشد، فرآیند سفید کردن با استفاده از یک ماده شیمیایی سفید کننده (K.C.I یا سفید کننده ژاپنی) صورت می پذیرد.
۸ خنثی سازی باید ماده شیمیایی سفید کننده با استفاده از سدیم متا بی سولفیت یا سدیم هیپو خنثی شود. انتخاب هر ماده شیمیایی به وضعیت آنی لباس ها بستگی دارد.
۹ چلاندن لباس ها با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ (hydro extractor) آبگیری می شوند.
۱۰ خشک کردن در این مرحله لباس ها با استفاده از خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.
۱۱ اسپری P.P چنانچه لباس ها براساس دستورالعمل شستشو به اثر P.P احتیاج داشته باشند، ماده شیمیایی P.P بر روی آنها اسپری می گردد.
۱۲ خنثی سازی در این مرحله ماده شیمیایی P.P با استفاده از سدیم متا بی سولفیت خنثی می شود.
۱۳ رنگرزی جزئی گاهی اوقات برای مطابقت رنگ لباس با سایه رنگ مورد نظر باید لباس ها به صورت جزئی رنگ شوند.
۱۴ نرم کردن این فرآیند با استفاده از یک ماده شیمیایی نرم کننده انجام می شود. ممکن است نرم کننده کاتیونی یا غیر یونی باشد.
۱۵ چلاندن با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ باید لباس ها را آبگیری نمود.
۱۶ خشک کردن تمامی لباس ها با استفاده از خشک کن های گازی یا بخاری خشک می شوند.
۱۷ سه بعدی چنانچه براساس دستورالعمل های مورد تائید خریدار نیاز به جلوه های سه بعدی باشد، روند ایجاد جلوه های سه بعدی بر روی لباس ها انجام می شود.
۱۸ پخت در این مرحله پس از اتمام فرآیند سه بعدی سازی، تمامی لباس ها در کوره پخته می شوند.
۱۹ بررسی Q.C ته رنگ و جلوه های لباس ها با نمونه های شستشو و مرجع خریدار مطابقت داده می شود تا از تطابق آنها اطمینان حاصل گردد.
۲۰ تحویل سرانجام لباس ها در این مرحله به بخش پرداخت ارسال می شوند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید