شعر بافی عشق بازی ست با تار و پود

جامه پوش: وقتی بر روی تار و پود تنیده شده در این بافته ها تمرکز می کنی، عشق جاری شده از دست توانمند هنرمند بافنده را به وضوح حس می کنی، شعر بافی عشق بازیست با تار و پود.

در يزد به بافته هایی از قبيل دارايی بافی، احرامی بافی، ترمه بافی، بافت دستمالهای سنتی و شال و غيره را كه به وسيله دستگاه سنتی بافندگ بافته می شود؛ شعربافی گفته می شود.

شعر بافی عشق بازیست با تار و پود

شعر بافی شعر بافی

شعر بافی شعر بافی شعر بافی شعر بافی

شعر بافی شعر بافی

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید