تفاوت بین دوخت زنجیره ای و دوخت قفلی

جامه پوش: کوکی که توسط دو یا چند مجموعه نخ خیاطی (نخ سوزن و نخ حلقه گیر) تشکیل می شود؛ کوک زنجیری نام دارد. در این نوع کوک، نخ ها با حلقه زدن و در هم بافته شدن به هم متصل می گردند. لازم به ذکر است که مقاومت کوک زنجیری بیشتر از کوک قفلی است، و در انتهای دوخت برای محکم شدن به کوک شل چپ و راست نیاز ندارد.

بیشتر بخوانید:

کوکی که به وسیله دو مجموعه نخ خیاطی (نخ سوزن و نخ ماسوره) تشکیل می گردد؛ به نام کوک قفلی معروف است. در این نوع کوک برای محکم کردن دوخت، باید از کوک شل چپ و راست در ابتدا و انتهای دوخت استفاده شود.

مقایسه بین کوک زنجیری و کوک قفلی

شماره کوک زنجیری کوک قفلی
۱ کوک زنجیری توسط دو یا چند مجموعه نخ، به نام های نخ سوزن و نخ حلقه گیر تشکیل می شود. کوک های قفلی توسط دو مجموعه نخ، به نام های نخ سوزن و نخ ماسوره تشکیل می شوند.
۲ مصرف نخ در کوک زنجیری بیشتر از کوک قفلی است. مصرف نخ کوک های قفلی کمتر از کوک های زنجیری است.
۳ کوک ها به واسطه در هم آمیختن و در هم بافته شدن تشکیل می گردند. به واسطه در هم بافته شدن به هم متصل می شوند.
۴ امکان جمع شدگی درز در این نوع کوک زیاد است. در این نوع کوک امکان جمع شدگی درز، کمتر از کوک زنجیری است.
۵ مقاومت کوک های زنجیری از کوک های قفلی بیشتر است. مقاومت کوک های قفلی از کوک های زنجیری کمتر است.
۶ در کوک زنجیری، قابلیت اتساع پایه معمولاً ۳۰% است. در این کوک، قابلیت اتساع کمتر از ۳۰% است.
۷ معمولاً سرعت چرخ خیاطی کوک زنجیری حدود ۸۰۰۰ دور در دقیقه است. معمولاً سرعت چرخ خیاطی کوک قفلی حدود ۶۰۰۰ دور در دقیقه است.
۸ ظاهر کوک های زنجیری شبیه یک رشته کوک های زنجیری در بالا و یک زنجیره دوتایی در قسمت زیرین است. ظاهر کوک در هر دو طرف دوخت یکسان است.
۹ در انتهای کوک، نیازی به کوک شل چپ و راست نیست. نقطه شروع و نقطه پایانی کوک زنجیری برای محکم شدن، به کوک شل چپ و راست نیاز دارند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید