بررسی سطح سواد جامعه در حوزه مد و لباس

جامه پوش: آمارها در بخشی از مقاله‌ «ارائه مقیاس سنجش سواد پوشاک» حاکی از آن است که سطح این سواد در میان عموم مردم با افراد تحصیلکرده و فعال در عرصه مد و لباس دارای فاصله‌ معنادار است.

طبق تعریف سواد پوشاک که شاخص‌هایی در آن بیان شده است، برای بررسی میزان سطح سواد پوشاکی در افراد، پرسشنامه‌ای در اختیار آن‌ها قرار گرفته که در آن بر اساس برخی شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها، سنجش سواد پوشاکی در افراد مورد توجه قرار گرفته و این مقیاس سنجشی بوده که در این تحقیق به عنوان سواد پوشاکی ارائه شده است. در زیر برای هر شاخص به‌طور مجزا تحلیل‌هایی به انجام رسیده که نشان‌دهنده تفاوت سطح سواد پوشاکی هر گروه در آن شاخص است. جامعه آماری این پژوهش، دو گروه است که گروه اول در مرحله اول تحقیق خبرگان در رشته پوشاک هستند که جامعه آماری خبرگان‌اند و جامعه دوم که بخش دوم اجرای پژوهش را شامل می‌شوند خود سه گروه‌اند: مردم عادی، تولیدکنندگان پوشاک و استادان رشته‌های مرتبط با پوشاک.

ابتدا درباره شاخص اول که طرح پوشاک است، آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (421/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(997/11) و سطح معناداری (00/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر طرح پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به طرح پوشاک گروه استادان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی طبق نمودار میانگین سه گروه، نشان می‌دهد استادان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به شاخص طرح پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص الگوی پوشاک، آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (113/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند، سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(42/7) و سطح معناداری (001/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر الگوی پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به الگوی پوشاک گروه استادان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در الگو پوشاک، نشان می‌دهد استادان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به الگوی پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص برش پوشاک، آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (062/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(11/14) و سطح معناداری (000/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر برش پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به برش پوشاک دو گروه استادان و تولیدکنندگان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص برش، نشان می‌دهد استادان و تولیدکنندگان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به برش پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص دوخت پوشاک، آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (056/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(02/8) و سطح معناداری (001/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر دوخت پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به دوخت پوشاک دو گروه استادان و تولیدکنندگان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص دوخت پوشاک، نشان می‌دهد استادان و تولیدکنندگان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به دوخت پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص رنگ پوشاک، آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (296/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(15/9) و سطح معناداری (000/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر رنگ پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به رنگ پوشاک گروه استادان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص رنگ پوشاک، نشان می‌دهد استادان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به رنگ پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص تزئینات در پوشاک،آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (243/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(77/4) و سطح معناداری (010/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر تزئینات در پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به تزئینات در پوشاک گروه استادان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص تزئینات پوشاک،نشان می‌دهد استادان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به تزئینات در پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص چاپ پوشاک،آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (814/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(957/9) و سطح معناداری (000/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر چاپ پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به چاپ پوشاک دو گروه استادان و تولیدکنندگان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص چاپ پوشاک، نشان می‌دهد استادان و تولیدکنندگان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به چاپ پوشاک دارند

-ابتدا درباره شاخص بافت پوشاک،آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (169/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(891/6) و سطح معناداری (002/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر بافت پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به بافت پوشاک گروه استادان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص بافت پوشاک، نشان می‌دهد استادان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به بافت پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص جنس پوشاک، آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (195/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(469/4) و سطح معناداری (014/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر جنس پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به جنس پوشاک گروه استادان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص بافت پوشاک، نشان می‌دهد استادان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به جنس پوشاک دارند.

ابتدا درباره شاخص برند شناسی در پوشاک،آزمون همگنی واریانس‌ها انجام‌شده که با توجه به آماره لوین و سطح معناداری (252/0) که بزرگ‌تر از 05/0است فرض صفر رد نمی‌شود یعنی هر سه گروه واریانس‌های برابری دارند،سپس آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه انجام‌شده که با توجه به جدول آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه و اندازه آمارهF(750/3) و سطح معناداری (027/0) که از 05/0کوچک‌تر است در سطح اطمینان 95% فرض صفر رد می‌شود لذا تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های حداقل دو گروه برای متغیر برندشناسی در پوشاک وجود دارد.

با توجه به آزمون‌های زوجی شفه نشان می‌دهد میزان توجه به برندشناسی در پوشاک گروه تولیدکنندگان با گروه عموم مردم به‌صورت معنادار متفاوت است. از طرفی نمودار میانگین سه گروه در شاخص بافت،نشان می‌دهد تولیدکنندگان نسبت به عموم مردم هنگام خرید پوشاک توجه بیشتری به برندشناسی در پوشاک دارند.

برای رتبه‌بندی شاخص‌ها که با توجه به جدول آزمون فریدمن ومقدار آماره خی دو (753/123) و به این سبب که سطح معناداری کوچک‌تر از 05/0 است پس فرض صفر رد می‌شود می‌توان گفت در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری بین میانگین رتبه میزان توجه به شاخص‌ها در خرید پوشاک وجود دارد و با عنایت به جدول میانگین رتبه ابعاد مشخص می‌شود شاخص دوخت پوشاک بیشترین رتبه اهمیت و شاخص برندشناسی در پوشاک کمترین رتبه را در خرید پوشاک از نظر همه پاسخگویان دارد.

این مطلب گزیده‌ای بود از مقاله «ارائه مقیاس سنجش سواد پوشاک» که در سال‌های اخیر مریم غریب‌حسینی، ابوالفضل داوودی و شهناز نایب‌زاده، از مدرسان دانشگاه و جامعه پژوهشگران به رشته تحریر درآورده‌اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید