افزایش جذابیت و استحکام با شستشو پارچه جین

جامه پوش: به فناوری که از آن برای اصلاح و تغییر ظاهر، جلوه، راحتی و مد لباس ها استفاده می شود، شستشوی پوشاک می گویند. شستشوی پوشاک یک نوع پرداخت زیبایی شناسانه است که برای افزایش جذابیت و استحکام پارچه های جین به کار می رود. شستشوی پوشاک براساس یک فلوچارت فرآیندی صورت می گیرد که  به صورت مفصل به آن پرداخته ایم.

فلوچارت فرآیند شستشوی پوشاک

جریان کاری فرآیند شستشوی پوشاک به صورت زیر است:

دریافت لباس ها از بخش خیاطی

ارسال لباس ها به فرآیند خشک (در صورت وجود)

خراشیدگی دستی لباس ها

ریش ریش کردن

لوله کردن

ارسال لباس ها به فرآیند مرطوب

بارگذاری لباس ها در ماشین لباسشویی

شستشو (براساس دستورالعمل های شستشو)

چلاندن

خشک کردن

ارسال لباس ها به فرآیند خشک (در صورت نیاز مجدد به فرآیند خشک)

اسپری P.P (در صورت نیاز)

ارسال لباس های اسپری شده P.P به فرآیند مرطوب

بارگیری لباس های اسپری شده P.P در ماشین لباسشویی

شستشو (تکمیل بقیه مراحل فرآیند مرطوب)

چلاندن

خشک کردن

ارسال لباس ها به فرآیند خشک (در صورت نیاز مجدد به فرآیند خشک)

سه بعدی (در صورت نیاز)

پخت

بررسی کیفیت (Q.C)

ارسال لباس ها به بخش پرداخت

تمام مراحل فوق در قالب جدول زیر توضیح داده می شوند:

شماره فرآیند رویه کاری
۱ دریافت لباس ها از بخش خیاطی در وهله اول لباس ها از بخش خیاطی گرفته می شوند.
۲ ارسال لباس ها به فرآیند خشک در صورتیکه فرآیند خشک در مرجع شستشوی مورد تائید خریدار ذکر شده باشد، کلیه لباس ها به بخش فرآیند خشک ارسال می شوند.
۳ خراشیدگی دستی لباس ها در این مرحله براساس مرجع شستشوی مورد تائید خریدار، لباس ها به صورت دستی خراشیده می شوند.
۴ ریش ریش کردن فرآیند ریش ریش کردن لباس ها با توجه به دستورالعمل های مورد تائید خریدار صورت می گیرد.
۵ لوله کردن چنانچه در مرجع شستشوی مورد تائید خریدار ایجاد جلوه های تا زده در لباس ها ذکر شده باشد، لباس ها براساس دستورالعمل مورد نظر تا زده و لوله می شوند. سپس کارهای لازم در این مرحله بر روی آنها انجام می گیرد.
۶ ارسال لباس ها به فرآیند مرطوب پس از اتمام تمام فرآیندهای خشک مورد نیاز، لباس ها به بخش فرآیند مرطوب ارسال می شوند.
۷ بارگذاری لباس ها در ماشین لباسشویی در این مرحله لباس هایی که قرار است شسته شوند در ماشین لباسشویی انداخته می شوند.
۸ شستشو لباس ها در این مرحله براساس مرجع شستشوی مورد تائید خریدار با مواد شیمیایی لازم شسته می شوند.
۹ چلاندن پس از اتمام مراحل شستشو، لباس ها از ماشین لباسشویی خارج گردیده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
۱۰ خشک کردن تمامی لباس ها بسته به ته رنگ مورد نظر با خشک کن گازی یا بخاری خشک می گردند.
۱۱ ارسال لباس ها به فرآیند خشک چنانچه براساس دستورالعمل شستشوی مورد تائید خریدار در این مرحله نیاز به فرآیند خشک باشد؛ تمامی لباس ها به منظور تکمیل فرآیند P.P به بخش فرآیند خشک ارسال می شوند.
۱۲ اسپری P.P در این مرحله براساس دستورالعمل خریدار، فرآیند اسپری P.P با استفاده از مواد شیمیایی لازم صورت می گیرد.
۱۳ ارسال لباس های اسپری شده P.P به فرآیند مرطوب پس از اتمام اسپری P.P، لباس ها برای تکمیل باقی مراحل فرآیند مرطوب مانند خنثی سازی P.P، رنگرزی جزئی و نرم کردن به بخش فرآیند مرطوب فرستاده می شوند.
۱۴ بارگیری لباس های اسپری شده P.P در ماشین لباسشویی در این مرحله لباس های اسپری شده P.P در ماشین لباسشویی بارگیری می گردند.
۱۵ شستشو فرآیندهای خنثی سازی P.P، رنگرزی جزئی و نرم کردن براساس دستورالعمل های مرجع مورد تائید خریدار صورت می گیرد.
۱۶ چلاندن بعد از اینکه مراحل شستشوی لباس ها به پایان رسید، لباس ها در این مرحله از ماشین لباسشویی خارج شده و با استفاده از دستگاه سانتریفیوژ آبگیری می شوند.
۱۷ خشک کردن در این مرحله لباس ها با توجه به ته رنگ مورد نظر با خشک کن گازی یا بخاری خشک می شوند.
۱۸ ارسال لباس ها به فرآیند خشک چنانچه دستورالعمل شستشوی مورد تائید خریدار شامل فرآیند سه بعدی باشد، لباس ها دوباره به منظور تکمیل روند فرآیند سه بعدی سازی به بخش فرآیند خشک ارسال می شوند.
۱۹ سه بعدی فرآیند طرح دار کردن سه بعدی لباس ها در این قسمت براساس دستورالعمل های خریدار صورت می پذیرد.
۲۰ پخت پس از انجام فرآیند سه بعدی، لباس ها در کوره تحت گرما و حرارت قرار می گیرند.
۲۱ بررسی کیفیت (Q.C) پس از اینکه فرآیند شستشوی لباس ها به پایان رسید، لباس های شسته شده با دستورالعمل ها و نمونه های مورد تائید خریدار مطابقت داده می شوند تا از انطباق آنها اطمینان حاصل گردد.
۲۲ ارسال لباس ها به بخش پرداخت سرانجام تمامی لباس ها برای انجام سایر فرآیندهای بعدی به بخش پرداخت ارسال می شوند.

منبع: Garments Merchandising

ممکن است شما دوست داشته باشید
پیام بگذارید